Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за медико-социални грижи за деца
ДМСГД Плевен
Плевен
Област: Плевен
Адрес: Плевен 5800, ул. Стоян Михайловски 6
Телефони: 064 822852
E-mail: dmsgdpl@abv.bg
Директор: д-р. Десислава Георгиева