Социални домове
Домове за сираци
ДДЛРГ Калина
с. Стърмен
Област: Русе
Адрес: с. Стърмен 7124, пл. Васил Априлов 1
Телефони: 0817 72311;
E-mail: kalinastr@abv.bg
Директор: Айлян Карамехмедова