Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за сираци
ДДЛРГ Калина
с. Стърмен
Област: Русе
Адрес: с. Стърмен 7124, пл. Васил Априлов 1
Телефони: 0817 72311;
E-mail: kalinastr@abv.bg
Директор: Айлян Карамехмедова